Καταστατικόν

Τοῦ ἐν Ἀθήναις (Καραγιώργη Σερβίας 4) ἑδρεύοντος Σωματείου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ἐπωνυμία – Ἕδρα

Ἄρθρον 1. Ἱδρύεται Σωματεῖον ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μὲ ἕδραν τὰς Ἀθήνας.

Σκοπός

Ἄρθρον 2. Σκοπὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Ἑταιρίας» εἶναι :

α) Η κατὰ πᾶσαν ἐπιστημονικὴν καὶ καλλιτεχνικὴν ἔννοιαν ἀνάπτυξις τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῶν συναφῶν Τεχνῶν ἐν Ἑλλάδι.

β) Ἡ διαφώτισης τοῦ κοινοῦ ἐπὶ τῶν ζητημάτων τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς.

γ) Ἡ προσπάθεια διὰ τὴν θέσιν καὶ ἐπίλυσιν παντὸς ζητήματος ἢ θέματος σχέσιν ἔχοντος μὲ τὴν Ἀρχιτεκτονικήν, τὴν Πολεοδομίαν καὶ τὴν ἐξάσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Ἀρχιτέκτονος ἐν Ἑλλάδι.

δ) Ἡ προσπάθεια διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ αἰσθήματος καὶ τῆν μόρφωσιν συγχρονισμένης οἰκοδομικῆς τέχνης μὲ Ἑλληνικὸν χαρακτῆρα.

ε) Ἡ συνεργασία μετὰ τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν ὑπὸ τούτων καὶ τῶν Ἑλλήνων Ἀρχιτεκτόνων ἐπιδιωκομένων σκοπῶν.

στ) Ἡ ἀνάπτυξις τῶν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρίας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου σχέσεων.

ζ) Ἡ ἀνάπτυξις ἐμπείρων καὶ δεόντως μορφωμένων τεχνιτῶν καὶ ἀνάπτυξις παραδόσεως εἰς τοὺς κλάδους αὐτῶν.

η) Ἡ ἀνάπτυξις τῆς ἄλληλεγγυῆς καὶ στενῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρίας, ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς ἐν γένει προόδου τῆς οἰκοδομικῆς τέχνης καὶ τῶν συναφῶν πρὸς αὐτὴν καλῶν τεχνῶν, βιομηχανιῶν, βιοτεχνιῶν καὶ τεχνῶν καὶ

θ) Ἡ προστασία τῶν ἐπαγγελματικῶν συμφερόντων τῶν μελῶν.

Μέλη τῆς Ἑταιρίας

Ἄρθρον 3. Τὰ μέλη τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Ἑταιρίας διακρίνονται :

α) Εἰς δρῶντα μέλη, ἀποκαλούμενα “Ἑταῖροι”

β) Εἰς ἐπίτιμα μέλη.

Α) Ὅς Ἑταῖροι δικαιοῦνται νὰ ἐγγραφῶσι, διπλωματοῦχοι ᾿Αρχιτέκτονες Ἀνωτάτων Σχολῶν τοῦ Ε.,Μ.Π. ἢ τῶν ἰσοτίμων Σχολῶν τῆς ἀλλοδαπῆς, κατὰ τὰ ἐφεξῆς :

1) Οἱ Ἀρχιτέκτονες ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίαι οἱ ἔχοντες ἀποκτήσει, δίπλωμα πρὸ δεκαπενταετίας τοὐλάχιστον καὶ ἔχοντες ἀποδεδειγμένην «εὐδόκιμον ἐξάσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ Ἀρχιτέκτονος ἐν Ἑλλάδι ἐπί ὀκταετίαν τοὐλάχιστον.

2) Οἱ Ἀρχιτέκτονες ὑπάλληλοι δημόσιοι καὶ ἐν γένει ὀργανισμῶν Δημοσίου Δικαίου καὶ ἔχοντες ἀποκτήσει τὸ δίπλωμά των πρὸ δεκαπενταετίας τοὐλάχιστον, παρουσιάσαντες δὲ ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ των ἀρχιτεκτονικὰς μελέτας ἐπὶ ὀκταετίαν τοὐλάχιστον.

Β) Ὡς ἐπίτιμα μέλη ἀνακηρύσσονται οἱ προσενεγκόντες ἐξαιρετικάς ὑπηρεσίας εἰς τὴν Ἑλληνικήν Ἀρχιτεκτονικὴν Ἑταιρίας καὶ πρὸς τοὺς ἐπιδιωκομένους σκοποὺς αὐτῆς ἢ τὴν Ἀρχιτεκτονικὴν γενικώτερον.

Ἐκλογή Μελῶν

Ἄρθρον 4. α) Διὰ νὰ ἐκλεγῆ τις ἑταῖρος, δέον ὅπως ὑποβάλη ἔγγραφον αἴτησιν πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, δι’ ἧς νὰ αἰτῆται τὴν ἐγγραφήν του εἰς τὸ μητρῶον τῶν μελῶν καὶ νὰ δηλοῖ ὅτι ἀποδέχεται ἀνεπιφυλάκτως τὰς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ καὶ τὰς νομίμους ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Δύο μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου εἰσηγοῦνται εἰς αὐτὸ τὴν ἀποδοχὴν ἢ μή τῆς αἰτήσεως.

β) Διὰ νὰ ἀνακηρυχθῆ τις ἐπίτιμον μέλος ἀπαιτεῖται ἡ εἰσήγησις δύο μελῶν τοῦ Συμβουλίου πρὸς αὐτό.

γ) Μετὰ τὴν ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β εἰσήγησιν ὡς ἀνωτέρω τὸ Δ. Συμβούλιον κατόπιν ἐπισταμένης ἐξετάσεως τῶν προσόντων, τοῦ ἤθους, τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς ἱκανότητος τῶν προτεινομένων, ἀποφασίζει, διὰ πλειοψηφίας κατ᾽ ἐλάχιστον ὅριον τῶν 5/7 τῶν μελῶν του, τὴν παραπομπὴν ἢ μή, τῆς ἄνω προτάσεως μετὰ τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ., εἰς τὴν Γεν. Συνέλευσιν τῆς Ἑταιρίας. Ἡ Γεν. Συνέλευσις, διὰ μυστικης ψηφοφορίας, προβαίνει εἰς τήν ἐκλογήν αὐτῶν, ἀπαιτεῖται ὅμως ἢ συγκέντρωσις τῶν 3/5 τοῦ ἀριθμοῦ τῶν παρόντων ταμειακῶς ἐν τάξει μελῶν.

Οἱ κατὰ τὸν ἄνω τρόπον ἐκλεγόμενοι ἀνακηρύσσονται ἤ Ἐπίτιμα μέλη, ἡ δὲ ἐκλογή των ἀνακοινοῦται ἐπιμελείας τοῦ Δ. Συμβουλίου.

Δικαίωμα ἐγγραφῆς – Συνδρομαὶ

Ἄρθρον 5. Τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς ὁρίζεται εἰς δραχμάς τριακοσίας (300), ἡ δὲ ἐτησία συνδρομὴ ὁμοίως εἰς δραχμὰς τριακοσίας (300). Τὸ Δ. Συμβούλιον δικαιοῦται ν’ αὐξομειώση τὰ ἀνωτέρω ποσά.

Διαγραφὴ μελῶν

Ἄρθρον 6. Τὰ μέλη τῆς Ἑταιρίας διαγράφονται ταύτης, ἐφ’ ὅσον ἐπέδειξαν συμπεριφορὰν ἀνάρμοστον πρὸς τὴν Ἑταιρίαν, τὸ ἐπάγγελμα, τὴν κοινωνίαν, τὰ μέλη τῆς Ἑταιρίας καὶ τοὺς συναδέλφους των. Ἁρμόδιον διὰ τὴν διαγραφὴν ἢ τὴν ἐπιβολὴν κυρώσεων εἶναι τὸ Πειθαρχικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρίας, ἡ ἁρμοδιότης καὶ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου καθορίζεται κατωτέρω.

Διοικητικὸν Συμβούλιον

Ἄρθρον 7. Η Ἑταιρία διοικεῖται ὑπὸ ἑπταμελους Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐξ ἑνὸς Προέδρου, ἑνὸς Ἀντιπροέδρου, ἑνὸς Γεν. Γραμματέως, ἑνὸς Ταμίου καὶ τριῶν Συμβούλων, ἐκλεγομένων μεταξὺ τῶν Εταίρων.

Ἐκτός τῶν ἄνω μελῶν τοὓ Δ.Σ., ἐκλέγονται καὶ τρία ἀναπληρωματικὰ μέλη διὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν διαρκούσης τῆς θητείας των ἐξερχομένων τακτικῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. Τὰ ἀναπληρωματικὰ μέλη λαμβάνονται ἐκ τῶν επιλαχόντων μελῶν κατὰ σειρὰν ἐπιτυχίας.

Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἤ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος, δὲ τὸ κατὰ ἡλικίαν πρεσβύτερον μέλος τοῦ Δ.Σ., τὸν δὲ Γεν. Γραμματέα το κατὰ ἡλικίαν νεώτερον μέλος τοῦ Δ.Σ. Ἡ θητεία τῶν ἀναπληρωματικῶν μελῶν λῆγει συγχρόνως μετὰ τῆς τῶν λοιπῶν συμβούλων, ὧν ἡ θητεία εἶναι διετής.

Πρὸς ἐκλογὴν Δ.Σ, συγκαλεῖται κατὰ Ἰανουάριον ἑκάστου δευτέρων ἔτους τακτικὴ Γενικὴ τῶν Εταίρων Συνέλευσις, διὰ προσκλήσεως τοῦ προέδρου δημοσιευομένης, δέκα τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διὰ τὴν ἐκλογὴν ὁριζομένης, διὰ μιᾶς τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων ἐφημερίδων. Ἐν τῇ προσκλήσει ταύτῃ δέον ν᾿ ἀναγράφεται ἡ ἡμέρα ὁ τόπος καὶ ἡ χρονικὴ διάρκεια τῶν ἐκλογῶν. Τὸ Δ.Σ. ἐκλέγεται μεταξὺ τῶν ἐν Ἀθήναις Ἑταίρων, ἐφ᾽ ὅσον οὗτοι ἔχουσιν ἐκπληρώσει τὰς πρὸς τὴν Ἑταιρίαν ὑποχρεώσεις των.

Τὸ Δ.Σ. συνέρχεται τῇ προσκλήσει του Προέδρου ἅπαξ τοῦ μηνός ἢ ὁσάκις ζητήσωσι τοῦτο ἐγγράφως τρία τουλάχιστον μέλη αὐτοῦ καὶ θεωρεῖται ἐν ἀπαρτίᾳ ἂν παρίστανται τέσσαρα μέλη, αἱ δὲ ἀποφάσεις αὐτοῦ λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν.

Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας κατισχύει ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου, ἐπὶ μυστικῶν δὲ ψηφοφοριῶν ἐν ἰσοψηφίᾳ ἡ πρότασις θεωρεῖται ἀπορριφθεῖσα, δυναμένη νὰ εἰσαχθῆ εἰς τὸ ἑπόμενον Συμβούλιον. Μέλος τοῦ Δ.Σ. ἀποσχόν δι’ οἱονδήποτε λόγον, ἐκτὸς δεδικαιολογημένης αἰτίας, ἐπὶ ἑξάμηνον τῶν καθηκόντων του θεωρεῖται παρῃτημένον καὶ κηρύσσεται ἔκπτωτον τῶν καθηκόντων του μετ᾽ ἀπόφασιν τοῦ Δ.Σ., ἀντικαθιστάμενον κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος. ᾿Ἐν περιπτώσει ἐξόδου πλέον τῶν τριῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., καλεῖται Ἔκτακτος Γεν. Συνέλευσις πρὸς συμπλήρωσιν τῶν ἐπὶ πλέον κενωθεισῶν θέσεων. Τὸ Δ.Σ. διαχειρίζεται τὴν περιουσίαν τῆς Ἑταιρίας, μεριμνᾶ διὰ, τὴν πραγματοποίησιν τῶν σκοπῶν αὐτῆς καὶ κανονίζει τὴν κατεύθυνσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς. Εἰδικώτερον :

α) Συντάσσει τὸν διὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος προϋπολογισμὸν τῶν ἐσόδων καὶ τὸν ἀπολογισμὸν τῆς παρελθούσης χρήσεως, οὕς ὑποβάλλει εἰς τὴν Γεν. Συνέλευσιν πρὸς ἔγκρισιν.

β) Ἀποφασίζει καὶ ἐκτελεῖ πᾶσαν ἐνδεικνυμένην ἐργασίαν καὶ ἐνέργειαν συναφῆ πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς Ἑταιρίας ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς δικαιοδοσίας του.

γ) Προβαίνει εἰς μίσθωσιν οἰκήματος πρὸς στέγασιν, πρόσληψιν τοῦ ἀπαιτουμένου τυχὸν προσωπικοῦ καὶ τὸν διορισμὸν Νομικοῦ Συμβούλου καὶ ἐν γένει ἐπιλαμβάνεται πάσης ὑποθέσεως ἐμπιπτούσης ἐκ τοῦ νόμων ἢ τοῦ Καταστατικοῦ εἰς τὴν δικαιοδοσίαν καὶ ἁρμοδιότητα αὐτοῦ.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ

᾿Ἀνδρέας Κριεζῆς, ᾿Εμμανουὴλ Λαζαρίδης, Παῦλος Μιχαλέας, ᾿Ανδρέας Πλουμιστός, Νικόλαος Νικολαΐδης, Λεωνίδας Μπόνης, Βασίλειος Κασσάνδρας, Γεώργιος Βυργιώτης, Δήμ. Κατσάρης, Νικολ. Παπαχρήστου, Γώργ. Πάνζαρης, Παν. Μεταξᾶς, ᾿Αλέξ. Μεταξᾶς, Φώτιος Νικολούδης, Κυριακούλης Παναγιωτάκος, Νικ. Σακελλαρόπουλος, Ελένη Κανελλοπούλου, Γεώργ. Κωνσταντινίδης, Ευάγγ. Ρουσόπουλος, Ιωάννης Φιλιππόπουλος.

Τὸ παρὸν Καταστατικὸν, ἀποτελούμενον ἐξ εἴκοσι πέντε (25) τροποποιηθὲν καὶ ἀναγνωσθὲν ἄρθρον πρὸς ἄρθρον, ἐνεκρίθη κατ’ ἄρθρον καὶ ἐν τῷ συνόλῳ του, παμψηφεί, ὑπὸ τῆς παρούσης Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ θέλει ἰσχύσει ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως αὐτοῦ, ἐπιμελείᾳ τοῦ σημερινοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐξουσιοδοτουμένου πρὸς τοῦτο διὰ τοῦ παρόντος, καὶ καταχωρήσεως αὐτοῦ εἰς τὸ βιβλίον ἀνεγνωρισμένων Σωματείων τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 13 Ὀκτωβρίου 1972